7

תקנון שימוש באתר טלספורט

  כללי

 1. התנאים שלהלן כתובים בלשון זכר אך מכוונים לזכר ונקבה כאחד.
 2. הוראות תקנון זה מופנות אליך, המשתמש, נכנס, מבקר ו/או עושה כל פעולה אחרת ("המשתמש") בקשר עם אתר האינטרנט www.telesport.co.il("האתר"). האתר מאפשר למשתמש לעשות שימוש באתר ובשירותים השונים בו ("השירותים"), לרבות קבלת מידע, הכולל נתונים ותכנים שונים ("התכנים") ישירות לטלפון הנייד של המשתמש, אם וככל שהמשתמש מנוי של מי מהמפעילים הסלולריים ("המפעילים הסלולריים").
 3. חברת טלליין שירותי מידע בע"מ (להלן - "החברה"), אשר מפעילה את השירותים ו/או האתר, שומרת לעצמה את הזכות לשנות תנאי שימוש אלה וכן את התשלומים הקשורים לשימוש בשירותים ו/או בתכנים. האחריות המלאה להכרת התנאים להלן ושימוש בשירותים על פי תנאים אלו חלה בכל עת על המשתמש בלבד. החברה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לחסום את ההרשאה של המשתמש, במקרים של עבירה על החוק או על תנאי השימוש בשירות זה, או אם קיימת הפרעה מכל סוג שהוא לפעילות התקינה של מערכות החברה.
 4. השימוש בשירותים ובתכנים מוצע לך המשתמש כשהוא מותנה בקבלת התנאים, ההתניות וההודעות הכלולים בתקנון זה, ללא כל שינוי. עצם השימוש בשירותים ובתכנים ייחשב להסכמה מפורשת שלך - המשתמש לכל תנאי השימוש המפורטים בתקנון, אחרת לא תהיה רשאי להשתמש בשירותים ובתכנים, כולם או חלקם. האחריות המלאה להכרת התנאים להלן והשימוש בשירותים ובתכנים על פי תנאים אלו חלה בכל עת עליך - המשתמש בלבד.
 5. בעלות וזכויות באתר, בשירותים ובתכנים

 6. סימני מסחר, שמות מסחר, לוגו וכל הסימנים האחרים של החברה וכן כל זכויות קניין רוחני המצויים באתר ו/או בשירותים ו/או בתכנים, הם קניינה של החברה בלבד, ואין המשתמש רשאי לעשות כל פעולה, העלולה לפגוע בזכויות אלה.
 7. האתר, התכנים והשירותים וכל המידע הכלול בהם, לרבות התכנים, טקסט, איורים, גרפיקה, צליל, קטעי גרפיקה, יישומי תוכנה, גרפים, ותמונות, וקטעי וידאו, הינם רכושה של החברה ו/או ספקיה ו/או משתמשים שהעלו תכנים אישיים לבלוג האישי שלהם, כמפורט להלן, והנם מוגנים ע"י חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ"ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. כל הזכויות שמורות לחברה ו/או ו/או למי מטעמה ו/או לספקיה ו/או למשתמשים כאמור.
 8. השירותים והתכנים המוצעים במסגרת השירותים למשתמשים, מוגנים בזכויות יוצרים. כל שימוש שאינו בהתאם למפורט בתקנון זה מהווה הפרה של זכויות אלה ועלול לגרום לנזקים כספיים, כלכליים ואחרים לחברה ו/או לגורמים אחרים, והמשתמש מתחייב שלא להפר זכויות אלו.
 9. הגבלה לשימוש אישי ולא מסחרי

 10. תקנון זה מעניק למשתמש הרשאה לעשות שימוש פרטי-אישי בלבד בשירותים ובתכנים באמצעות האתר והטלפון הנייד שלו, בכפוף להסדרת התשלום לחברה בעד ההרשאה לעשות שימוש כאמור.
 11. כל אדם, לרבות המשתמש ששילם עבור השירותים, אינו רשאי לשנות, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, להעניק רישיונות עבור, ליצור עבודות הנגזרות מתוך, להעביר או למכור כל מידע, תכנים או שירותים שהושגו מהשירותים ו/או התכנים ללא רשות מפורשת של החברה בכתב ומראש. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מובהר כי המשתמש וכל גורם שלישי שהוא לא יוכלו לעשות שימוש מסחרי בשירותים ו/או בתכנים. המשתמש מאשר כי ידוע לו שבמידה ויבצע שימוש מסחרי בתכנים ו/או השירותים, הוא עלול לפגוע בחברה ובבעלי זכויות אחרים, לרבות זכויות קניין רוחני והוא יהיה האחראי הבלעדי לכך.
 12. השירותים והתכנים

 13. אזור סטטיסטיקות והמלצות("אזור ווינר") - החברה תספק למשתמש גישה לנתונים סטטיסטיים לחובבי ספורט וכן המלצות ודעות הקשורות להשתתפות במשחק ה"וינר" השבועי. למען הסר ספק, הצגת נתונים סטטיסטיים והמלצות כאמור באתר, אין בה בכדי לחייב את החברה בדבר. מובהר כי אין לחברה כל אחריות בגין טיב ההמלצות ו/או הסטטיסטיקות המתפרסמות באתר, באשר פרסומים כאמור אינם מטעם החברה, המהווה, באמצעות האתר, רק פלטפורמה לפרסום כאמור. פרסום נתונים סטטיסטיים והמלצות על ידי החברה לא תתפרש כהצעה למשתמש ו/או כהבעת תמיכה, עידוד, או הסכמה של החברה עם האמור בפרסומים כאמור. כל הסתמכות של המשתמש על המידע המתפרסם באזור הסטטיסטיקות וההמלצות, תיעשה על פי שיקול דעתו של המשתמש ועל אחריותו הבלעדית של המשתמש, והוא מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה לעניין זה. השימוש בשירות באזור הסטטיסטיקות איננו כרוך בתשלום כלשהו לחברה, למעט אזורים מסוימים אליהם יהיה צורך לרכוש מנוי (פצועים מושעים, כיווני שוק, הליין שלנו, מומלצים והמלצות האתר) עליהם תהיה הודעה במפורש ונתקבלה הסכמת המשתמש.
 14. אזור וידאו - החברה תספק למשתמשים מידע באמצעות קטעי וידאו אשר יוקרנו באתר. קטעי המידע כוללים חדשות, ספורט, כתבות, ריאיונות עם דמויות מעולם הספורט ומשחקים. מוסכם בזאת כי היות והחברה משמשת רק כספק תוכן, אין לה כל אחריות בקשר עם התכנים המשודרים באזור הוידאו, אשר מועברים אליה על ידי ספקים שונים. החברה אינה אחראית לתוכנם, שלמותם, מהימנותם או דיוקם של התכנים. לפיכך, לא יוכל המשתמש להעלות טענות, תביעות או דרישות כלפי החברה בקשר עם התכנים המשודרים באזור הוידאו כאמור. ידוע למשתמש כי איכות תכני הוידאו, תלויה בין היתר בגורמים טכנולגיים אשר לחברה אין כל שליטה עליהם כגון, איכות רשת האינטרנט, איכות ועוצמת המחשב הביתי באמצעותו צופה המשתמש בתכני הוידאו וכדומה, וכי בשל מגבלות כאמור עלולים להתרחש שיבושים בקטעי הוידאו. מוסכם כי לחברה אין כל אחריות לעניין זה, והמשתמש מוותר על כל טענה, דרישה או תביעה, בקשר לכך. השימוש בשירות אזור וידאו איננו כרוך בתשלום כלשהו לחברה, אלא אם צוין אחרת במפורש ונתקבלה הסכמת המשתמש.
 15. כל שימוש בשירותים ובתכנים - בכולם או בחלקם - הוא על אחריות הבלעדית של המשתמש, ואם וככל שהוא מעונין לעשות בהם שימוש כלשהו עליו לבדוק את נכונותם. מבלי לגרוע מכלליות האמור, התכנים והשירותים אינם מהווים המלצה כלשהי למשתמש כיצד לנהוג.
 16. למען הסר ספק מובהר כי לחברה שמורה הזכות להחליף מעת לעת את התכנים על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 17. שירותי פרימיום באתר

 18. שימוש חד פעמי / הגלישה בעלות שיחה סלולרית לפי תכנית המשתמש בחברת הסלולאר בתוספת 50 אג' לדקת שיחה. "מסלול בתשלום – דרך הטלפון (IVR)": הגולש יתבקש לחייג למספר טלפון של המומחים, שם הוא מקבל המלצות מחיר דקת שיחה סלולרית בהתאם לחבילת השימוש הסלולרי ותנאי השימוש של החברות הסלולאריות לרבות תנאי הרט"ן של החברות הסלולאריות ו/או חברות הטלפון הנייח ובהתייחס לתנאי ההתקשרות של כל משתמש ומשתמש אל מול החברות הסלולאריות ו/או אל מול חברות הטלפון הנייח ,בתוספת 50 אגורות לדקת שיחה אשר ייגבו באמצעות חשבון הטלפון הסלולארי של המשתמש ו/או באמצעות חשבון הטלפון הנייח של המשתמש.
 19. הפסקת השירות

 20. ידוע למשתמש כי החברה אינה מתחייבת לספק את השירותים בכל עת, והשירותים יכולים להיפסק מכל סיבה שהיא, לרבות בשל סיבה התלויה ברשת האינטרנט.
 21. מובהר כי אין בהפסקת השירות כדי לגרוע מחובת המשתמש לשלם בעד שירותים שקיבל עד למועד הפסקת השירות.
 22. אין החזר על דמי מנוי ששולמו.
 23. הגבלת אחריות

 24. התכנים, וכל תוכן אחר באתר, נמסרו לחברה על ידי ספקים שונים. התכנים עשוים לכלול אי דיוקים או טעויות סופר. החברה אינה אחראית לתוכנם, שלמותם, מהימנותם או דיוקם של התכנים. לפיכך, לא יוכל המשתמש להעלות טענות, תביעות או דרישות כלפי החברה בגין כל אבדן, נזק או הפסד, ישיר או עקיף, אשר נגרם כתוצאה מהסתמכות על תכנים המסופקים במסגרת השירותים ו/או המופיעים באתר. מבלי לגרוע מהאמור, מובהר, כי תכנים הכלולים בשירותים ו/או באתר עלולים לכלול אי-דיוקים או שגיאות דפוס, וכן בשל מגבלות טכנולוגיות עלולים להתרחש טעויות ו/או שיבושים בהעברת תכנים, והחברה אינה נוטלת על עצמה כל אחריות, והמשתמש מוותר על כל טענה, דרישה או תביעה, בקשר לכך.
 25. לאור העובדה שאספקת השירותים על ידי החברה, תלויה בין היתר בצדדים שלישיים, החברה אינה אחראית לכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים ולא תהיה אחראית לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו בקשר עם כל מעשה או מחדל כאמור.
 26. החברה אינה מציגה מצג כלשהו לגבי התאמה, אמינות, זמינות, דייקנות, היעדר וירוסים או רכיבים מזיקים אחרים ודיוק התכנים ו/או השירותים לכל מטרה שהיא. כל התכנים והשירותים ניתנים במצבם כפי שהם (As Is) ללא אחריות מכל סוג. החברה מסירה מעצמה בזאת כל אחריות וחיובים לגבי התכנים והשירותים, כולל כל אחריות וחיובים משתמעים לגבי התאמה למטרה מסחרית או כללית, התאמה לתכלית מסוימת, מקצועיות הביצוע, בעלות ואי-הפרת זכויות.
 27. מבלי לגרוע מהאמור, מובהר כי החברה לא תהיה אחראית לכל אבדן, נזק או הפסד, ישיר או עקיף, אשר נגרם למשתמש ו/או לצדדים שלישייים כלשהם בקשר עם משלוח התכנים למשתמש, לרבות אך לא רק כתוצאה מהסתמכות או שימוש בתכנים.
 28. המשתמש מסכים באופן מפורש לכך שהחברה לא תהיה אחראית לגישה ללא הרשאה או לשינוי ללא הרשאה של היצירות העצמיות או הנתונים של המשתמש, ולחומר או נתונים שיישלחו או יתקבלו או שלא יישלחו או שלא יתקבלו. המשתמש מסכים באופן מפורש לכך שהחברה אינה נושאת באחריות או בחבות לכל תוכן או התנהגות מאיימים, משמיצים, מגונים, פוגעים או לא חוקיים של כל גורם אחר, או לכל הפרת זכויות של גורם אחר, כולל זכויות קניין רוחני. המשתמש מסכים באופן מפורש לכך שהחברה אינה אחראית לכל תוכן הנשלח באמצעות ו/או נכלל בשירותים על ידי צד שלישי כלשהו.
 29. כמו כן המשתמש מצהיר כי ידוע לו כי קבלת השירותים והתכנים כפופים, בין היתר, לזמינות ותקינות של רשת האינטרנט ולזמינות, תקינות והיקף הכיסוי של רשתות התקשורת הסלולאריות השונות, לפיכך המשתמש מוותר על כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בכל הנוגע לאובדן, נזק או הפסד בגין כל טעות, תקלה, או כשל בהעברת התכנים ו/או השירותים. המפעילים הסלולריים והחברה אינם מתחייבים ו/או מצהירים כי השירותים והתכנים יהיו ללא הפרעות או ללא תקלות, כי תקלות תתוקנה, או כי המערכת המספקת את השירותים ואת התכנים יהיו נקיים מוירוסים או רכיבים מזיקים אחרים.
 30. כשאר התכנים המופיעים ברשת האינטרנט, חשופים גם תכני משתמשים, לצפייה ולשימוש על ידי כל גולש אחר ברשת, והחברה אינה אחראית לאבטחתם ו/או לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאות שייגרמו למשתמש כזה או אחר ו/או לצד שלישי כתוצאה מכך.
 31. החברה אינה אחראית לדעות ו/או לתכנים ו/או למסרים של המשתמש המועלים לאתר החברה, והיא אינה אחראית לפרסום המידע הכלול בין היתר, אך לא רק באזור הקהילה ו/או בתגובות המשתמשים, ברבים. כמו כן, החברה אינה אחראית לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה אשר ייגרמו למשתמש כתוצאה משימוש באתר ו/או מהעלאת תכנים אישיים לאתר ו/או משירותים שונים המוצעים באתר, לרבות עקב הפגיעה זכויות קניין, זכויות יוצרים, סימנים מסחריים, סודות מסחריים, פטנטים ומדגמים, ו/או עקב פגיעה בפרטיות ו/או לשון הרע.
 32. המשתמש מצהיר כי כל מידע, טקסט, תוכנה, מוסיקה, צליל, גרפיקה, וידאו וכל תוכן אחר שפורסם או הועלה לאתר החברה על ידו, יהיה הולם ולא יפגע בשום זכות של אדם אחר, לרבות זכויות קניין רוחני. המשתמש לא יעלה לאתר כל תוכן בלתי חוקי, מאיים, מוציא דיבה ו/או לשון הרע, חומרי תועבה, פורנוגרפיה, גזענות או כל חומר אחר הפוגע בצנעת הפרט ו/או הכלל, חומר שעלול להטריד משתמשים אחרים, העלול לפגוע ברגשות הציבור, העשוי להוות ו/או לעודד התנהגות פלילית או להקים עילה לתביעה אזרחית או להפר בכל דרך אחרת הוראות כל דין.
 33. החברה אינה עורכת ו/או מפקחת על התכנים המועלים לאתר על ידי המשתמשים, ואינה אחראית לתכנים אלה ו/או לכל תוצאה אשר תנבע מהסתמכות על התכנים ו/או מהשימוש בהם. עם זאת, החברה שומרת לעצמה את הזכות לערוך, להסיר תכנים, מסרים, תמונות, קטעי וידאו ו/או לסרב להעלותם לאתר במידה ואלה יימצאו, על פי שיקול דעתה פוגעים ו/או מכל טעם אחר. אין באמור בכדי להטיל על החברה אחריות כלשהי בקשר עם תכנים אשר החברה הורידה מן האתר, גם אם וככל שיתברר בדיעבד כי הורדו תכנים שאינם בעלי אופי פוגעני בהכרח. משתמש אשר מעלה לאתר תכנים כלשהם לאתר בכל מסגרת אחרת שתתאפשר באתר, מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בקשר עם תכנים כאמור, אם וככל שיורדו מן האתר בעקבות החלטה של החברה, לפי שיקול דעתה. למען הסר ספק, אין באמור לעיל בכדי לחייב את החברה לקיים כל סוג של מעקב ו/או ניטור ו/או סינון של תכנים באתר ו/או להוריד תכנים כלשהם מן האתר.
 34. מבלי לגרוע מהאמור, החברה, וכל מי מטעמה, לרבות עובדיה ונושאי משרה בה, לא יישאו בכל אחריות לכל נזק שייגרם על ידי נסיבות מעבר לשליטתן, ובכלל זאת, כוח עליון, אש, מלחמה, פעולות חבלה, הפרעות קשות בסדר הציבורי, מחסור במקורות סבירים להספקה של ציוד חיוני למערכת, מעשה או מחדל של ספק תקשורת אחר או מגבלות שהוטלו על ידו, חוקים, תקנות או צווים ממשלתיים, מגבלות הרשת, מגבלות צבאיות או ביטחוניות, אמצעים למניעת הונאה, או עילות אחרות שאינן בשליטתן של החברות.
 35. בנוסף על כל האמור לעיל, בשום נסיבות לא תחול על החברה ו/או מי מטעמה, אחריות כלשהי בגין נזק כלשהו הקשור בדרך כלשהי עם שימוש המשתמש בשירותי האתר.
 36. שימוש לא חוקי ואסור

 37. חל איסור להשתמש בשירותים ו/או בתכנים לכל מטרה לא חוקית או לכל מטרה האסורה בתקנון זה ו/או בכל דין ו/או הסכם. חל איסור להשתמש בשירותים ו/או בתכנים באופן העלול להזיק לשירותים, לרשתות תקשורת או לציוד תקשורת כלשהו (כולל טלפונים ניידים), לשתקם, לגרום להם עומס יתר או לפגוע בהם, או להפריע לשימוש של גורם אחר כלשהו ולהנאה שלו מהשירותים. חל איסור לנסות לקבל גישה ללא הרשאה לשירותים, לתכנים, לחשבונות של אחרים או למערכות מחשבים או רשתות המחוברות לשירות באמצעות "פריצה" (Hacking), "כריית סיסמאות" (Password Mining) או בכל אמצעי אחר. חל איסור להשיג או לנסות להשיג תכנים או מידע כלשהם באמצעים שלא הועמדו באופן מכוון על ידי החברה.
 38. המשתמש יפצה וישפה את החברה בגין כל נזק שייגרם לחברה, לרבות בשל תביעה של צד שלישי כלשהו, כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של המשתמש בניגוד להוראות הדין ו/או תקנון זה. הגנת הפרטיות, פיקוח וגילוי פרטים
 39. הפרטים שמוסר כל משתמש בעת ההצטרפות לשירותים יישמרו במאגר מידע ממוחשב. החברה תאסוף פרטים שנמסרו על ידי המשתמש במהלך ההצטרפות והשימוש בשירותים, ותעקוב אחר פעילותו בשירותים, בכפוף להוראות הדין. המשתמש מסכים במפורש כי החברה תשתמש בנתוני השימוש שלו למטרות חיוב על השימוש בתכנים, למטרות שיווקיות וסטטיסטיות שונות, ולדיוור ישיר. כל הודעת SMS שתישלח על ידי המשתמש תשא את שם המשתמש, כפי שצוין בעת ההרשמה. כל הודעה תירשם במחשבי החברה. החברה שומרת לעצמה את הזכות לחשוף כל מידע אישי אודות המשתמש או אודות השימוש שלו בשירותים כולל תוכן השימוש, ללא קבלת רשות אם פעולה זו חיונית כדי: (1) לציית לדרישות הדין או למלא אחר הוראות הליך משפטי; (2) להגן על הזכויות או הקניין של החברה ו/או של מי מטעמה; (3) לאכוף את הוראות תקנון זה, לרבות תשלום; (4) לפעול כדי להגן על האינטרסים של מנוייה או של אחרים.
 40. המשתמש נותן את הסכמתו המפורשת לקבל מהחברה הודעות שירותיות שונות באמצעות הודעות SMS, ללא שיחוייב בתשלום בגינן.
 41. סמכות שיפוט

 42. לבית המשפט המוסמך בתל-אביב תהיה סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל מקרה של סכסוך או מחלוקת בקשר עם נושאי תקנון זה. בכפוף להוראות לעיל, יחולו על הסכם זה הוראת חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א – 1971.

צור קשר

ניתן ליצור קשר עם שירות לקוחות בדוא"ל: info@teleline.co.il

אישור המשתמש

אני, המשתמש, מאשר כי קראתי את תנאי תקנון זה המפורטים לעיל וכי השימוש במידע, בתכנים, בשירותים ובאתר, יתבצע על ידי בהתאם לתנאים האמורים.